ทีวี

ทรูวิชั่นส์ ออกแถลงการณ์ กรณีการจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวีบนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

กรุงเทพฯ 17 สิงหาคม 2563 – ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับการออกประกาศเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวีบนโครงข่ายโทรทัศน์แบบอกรับสมาชิกฉบับใหม่

เพื่อจะนำมาใช้บังคับแทนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (“ประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการ”) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

ซึ่งผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกหลายรายได้ฟ้องเพิกถอนประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการดังกล่าวต่อศาลปกครอง โดยในชั้นศาลปกครองกลางก็ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าวแล้ว

และในขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะได้มีคำพิพากษาในเร็ววันนี้

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (“ทรูวิชั่นส์”) ขอเรียนว่า ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของประกาศการจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวีบนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกยังคงเป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ดังนั้น การเร่งรัดออกประกาศฉบับใหม่โดยไม่รอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีก็มีแต่จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเกิดความสับสนกับการจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวีรูปแบบใหม่บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งไม่ได้เป็นไปเพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอย่างแท้จริง

อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดภาระหน้าที่ต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ต้องลงทุนและปรับเปลี่ยนการจัดเรียงช่องรายการใหม่อีกครั้ง อันจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งและเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดังเช่นที่ผ่านมา

ดังนั้น ทรูวิชั่นส์ จึงขอเสนอให้ กสทช. ชะลอการออกประกาศเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวีบนโครงข่ายโทรทัศน์แบบอกรับสมาชิกฉบับใหม่ไปก่อน จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีการฟ้องเพิกถอนประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการ แล้วจึงค่อยพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น

และแนวทางการจัดเรียงลำดับช่องรายการดิจิทัลทีวีบนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรมและพฤติกรรมของประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่มีอยู่หลายร้อยราย รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทั้งหมด

ทั้งนี้ ทรูวิชั่นส์ ในฐานะผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ขอเรียนว่า บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเป็นบริการที่เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการรับชมช่องรายการที่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหาที่แตกต่างไปจากช่องดิจิทัลทีวีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกซึ่งเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่ายเพื่อการให้บริการจึงควรมีสิทธิในการบริหารจัดการโครงข่ายได้อย่างเป็นอิสระและมีสิทธิคัดเลือกคัดสรรช่องรายการที่จะนำมาจัดเรียงและนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อก่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย พร้อมค่าบริการที่เหมาะสม

การที่ กสทช. ออกประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการเพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกต้องนำช่องดิจิทัลทีวีมาจัดเรียงไว้ในลำดับที่ 1 – 36 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดบนโครงข่าย

รวมถึงจำกัดสิทธิในการประกอบกิจการของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอีกหลายประการ เช่น การห้ามนำช่องดิจิทัลทีวีไปออกอากาศซ้ำในตำแหน่งอื่น เป็นต้น

จึงเป็นการใช้อำนาจและดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากประกาศดังกล่าวจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกทำให้สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากการบริหารจัดการโครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการบริหารจัดการหรือใช้ประโยชน์จากโครงข่ายโทรทัศน์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอย่างไม่เป็นธรรม

อีกทั้ง ประกาศดังกล่าวยังเป็นการสร้างภาระเกินสมควรอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่จะต้องนำช่องดิจิตงทัลทีวีมาออกอากาศบนโครงข่ายของตนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการออกอากาศ

และท้ายที่สุดผลกระทบย่อมจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการที่ต้องถูกจำกัดทางเลือกในการรับชมช่องรายการและถูกลดทอนความหลากหลายของเนื้อหารายการที่ควรได้รับจากบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ตนได้เลือกสมัครใช้บริการเป็นการเฉพาะ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *