ธรรมะ วิปัสสนา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

รัฐบาลขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงาน “เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

4  กันยายน 2563 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในวโรกาสต่างๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2533 เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช 2563 ถือเป็นครั้งที่ 31 มหาเถรสมาคม

ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยสำนักงานพุทธมณฑล จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงสนพระทัยในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มาโดยตลอด โดยเฉพาะประเพณีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งได้เสด็จฯ มาสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ณ พุทธมณฑล เป็นจำนวนถึง 14 ครั้งด้วยกัน

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมรับฟังและรับเป็นเจ้าภาพ กัณฑ์เทศน์มหาชาติในแต่ละกัณฑ์ พร้อมทั้ง ได้กราบอาราธนาพระภิกษุที่มีความสามารถในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์อีกด้วย”

ทั้งนี้ การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กาหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2563 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ “มหาเวสสันดรชาดก” 13 กัณฑ์ ซึ่งในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติฯ และ ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มัทรี” ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *