ธรรมะ วิปัสสนา,  สังคม

สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 

5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เฝ้าสมเด็จพระวันรัต  ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชนถวายการต้อนรับ ‬

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า งานเทศน์มหาชาตินับเป็นกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ และถือว่าเป็นคตินิยมที่เชื่อว่าเป็นการนำความรู้มาหล่อหลอมจิตใจ ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความดี ละกิเลสทั้งหลายในรูปแบบของการเล่านิทานชาดก และสอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีเข้าด้วยกัน การจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ มหาเถรสมาคมได้เห็นชอบ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยอาราธนาพระสงฆ์ ผู้ทรงภูมิรู้มีความสามารถในการเทศน์ทำนองหลวง มาเป็นองค์แสดงธรรม ซึ่งมีคณะสงฆ์ กระทรวง กรม สำนักงาน ตลอดถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ เวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี 90 พระคาถา ‪ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.‬ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอย่างดีขึ้น นอกจากนั้น ยังได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่มบริการผู้มาร่วมงานตลอดงาน โดยรายได้ที่เกิดจากกุศลจิตศรัทธาในการจัดงานครั้งนี้ จะได้นำเข้ากองทุนบำรุงรักษาพัฒนาพุทธมณฑลต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *