www.plewseengern.com,  วัฒนธรรม,  สังคม

“เรื่องเล่า…อนุสาวรีย์บางกอก”…ฟื้นฟูอย่างไรให้ทรงคุณค่า

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2561 ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลและบำรุงอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

 1. พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
 2. อนุสาวรีย์สหชาติ (อนุสาวรีย์หมู)
 3. อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
 4. อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
 5. อุทกทาน (พระแม่ธรณีบีบมวยผม)
 6. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 7. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 8. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระบรมรูปทรงม้า)
 9. วงเวียน 22 กรกฎาคม
 10. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 11. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 12. พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 13. พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงได้จัดทำโครงการจ้างสำรวจและออกแบบเพื่อดูแลบำรุงรักษาอนุสาวรีย์ในเขตกรุงเทพมหานครฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล คุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา อายุสมัย รูปแบบศิลปะและสถาปัตยกรรม ประวัติการอนุรักษ์และการซ่อมแซม จากเอกสาร ภาพถ่ายเก่า และการสันนิษฐานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของแต่ละอนุสาวรีย์ การสำรวจสภาพปัจจุบันด้านโบราณคดี งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า และงานระบบสุขาภิบาล


โดยการสำรวจด้วยวิธีบันทึกภาพถ่ายโดยละเอียด การสำรวจด้วยเครื่องแสกน 3 มิติ (Laser 3D Scan) การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางการอนุรักษ์อนุสาวรีย์ภายใต้กรอบวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการอนุรักษ์ตามที่กรมศิลปากรกำหนด แนวทางการดูแลรักษาความสะอาด และการป้องกันการเสื่อมสภาพ การซ่อมแซมความชำรุดเสียหายและการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดจนการจัดทำแผนงานสำหรับการบริหารจัดการซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้อนุสาวรีย์มีความสง่างามและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์คู่กรุงเทพมหานครสืบไป

ในการนี้ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า GTC – FD เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้จัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรูปแบบสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ 13  แห่ง ให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเยี่ยมชม ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 3 – 7  กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โซน North Colonade ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *