www.plewseengern.com,  กลาโหม

สานต่อความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์/กรุงเทพฯ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐเกาหลี/กรุงเทพฯ ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐฝรั่งเศส/กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาว่าการกลาโหมได้ให้การต้อนรับ พล.จ.Khun Nay Tun Oo (ขุ่น เหน่ ทู อู) ผชท.ทหาร เมียนมาร์/กรุงเทพฯในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ปล.กห.ได้กล่าวแสดงความยินดีกับการรับหน้าที่ และชื่นชมความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยเฉพาะทางด้านการทหาร

ไม่ว่าจะเป็นด้านการข่าวการฝึกศึกษา การลาดตระเวนชายแดน อีกทั้งยังมีการเยือนระหว่างกันที่มีในทุกระดับ แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ทางไทยก็พร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีขึ้น

ทาง ผชท. ทหารเมียนมาร์ได้กล่าวขอบคุณ ปล.กห.ที่ให้การต้อนรับ และจะดำรงความสัมพันธ์ที่มีมาและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ดีขึ้น กิจกรรมของทั้งสองประเทศในด้านต่างๆก็จะกลับมาดำเนินตามปกติรวมทั้งจะสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน้นแฟ้นต่อเนื่องต่อไป

ต่อมาในเวลา 09.30 น. ได้ให้การต้อนรับ พ.อ. Kim,Kyoung Youl (คิม คยอง ยอล) ผชท.ทหาร สาธารณรัฐเกาหลี (กล.ต.)/ไทยฯในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ปล.กห.ได้กล่าวแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ใกล้ชิดยาวนาน ทั้งการปฏิบัติเพื่อรักษาสันติภาพ การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง

โดยในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางกองทัพทั้งสองประเทศจะร่วมมือขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาอย่างเต็มความสามารถเพื่อพัฒนาสถานการณ์ให้ดีขึ้น

ส่วนทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น ถือเป็นเป้าหมายของไทยที่จะพึ่งพาตนเองก่อนและจะพัฒนาเพื่อส่งออกต่อไป ทาง ผชท.กลต./ไทย ฯได้ขอบคุณ ปล.กห. ที่ให้การต้อนรับ และชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่เปรียบเสมือนเพื่อนแท้ที่ไทยมีให้กับเกาหลีมาตลอดตั้งแต่สงครามเกาหลี และยินดีที่จะสนับสนุนและร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย

และในเวลา 10.00 น. ได้ให้การต้อนรับ พ.ท.Stefen Stefancic (สเตฟอง สเตฟองซิก) ผชท.ทหาร สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝศ.)/กรุงเทพ ฯในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ปล.กห.ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่ง ชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทธยา กล่าวขอบคุณความร่วมมือทางการทหาร ทั้งการฝึกศึกษา และยินดีที่จะขยายความร่วมมือในด้านปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ชื่นชมพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ ฝศ.


และเชิญชวนให้ ฝศ.มาลงทุนกับไทยเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ผชท. ฝศ.ได้ชื่นชมไทยที่มีประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมของไทย ขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และจะใช้ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมานำมาใช้ในการทำงานกับไทย

โดยปัจจุบันทั้งสองประเทศได้มีความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นเป็นลำดับและเชิญชวนให้ทางกลาโหมของไทยไปเยี่ยมชมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของฝรั่งเศสเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไปและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในครั้งนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *