www.plewseengern.com,  สังคม

“อนุชา” กระตุ้นทุกภาคส่วนร่วมกันปลุกจิตสำนึกต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ชื่นชมราชบัณฑิตยสภาอุดมไปด้วยปราชญ์ เปรียบเสมือนมันสมองของชาติ

11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10

เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เพื่อเป็นเวทีที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ควบคู่กับหลักการค้นคว้าวิจัย ให้ได้นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งทุกภาคส่วน จะได้ระดมความรู้ ความสามารถนำมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาระดับต้น ๆ ของประเทศ การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญต้องทำงานเชิงรุกผ่านการบูรณาการจากทุกภาคส่วน โดยต้องมองปัญหาและแนวทางแก้ไขไปข้างหน้า นอกจากการปราบปรามแล้ว ต้องวางมาตรการสร้างความเข้าใจคู่ขนานกันไปด้วย


ในส่วนของราชบัณฑิตยสภานั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประกอบด้วยปราชญ์ผู้มีความรู้ ที่หลากหลายสาขาวิชา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ซึ่งการเสนอแนะองค์ความรู้จากการประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อคณะรัฐมนตรี และรัฐบาลในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไป

สำหรับการประชุมวิชาการในวันนี้ ในภาคเช้า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปรับรามการทุจริตในสังคมไทย” และมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและปรับรามการทุจริตรในประเทศไทย”

โดยวิทยากร ประกอบด้วย พลเอก จรัญ กุลละวณิชย์ ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และนายธปไตร แสละวงศ์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

ส่วนภาคบ่าย เป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ข้อเสนอในการขจัดคอรัปชันในสังคมไทย” โดยวิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร ราชบัณฑิต และนายวรวิทย์ สุขบุญ โดยมี พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *