www.plewseengern.com,  สังคม

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ รมต. อนุชา เข้าเฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล พศ.

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเฝ้า ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น ที่ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงสละเวลาให้เข้าเฝ้าร่วม 1 ชั่วโมง โดยได้ถวายเครื่องสักการะ และกราบถวายรายงานการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงพระเมตตาเล่าถึงประวัติของพระองค์ท่านในการปฏิบัติศาสนกอจในอดีต และทรงสอนเรื่องหลักปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จริง ขณะที่พระองค์ทรงเน้นย้ำให้ประชาชนชาวพุทธต้องศัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ต้องมีปัญญาด้วย หากมีแต่ศรัทธา ไม่มีปัญญาก็จะทำให้เกิดความลุ่มหลง ฝักใฝ่ในทางที่ผิดได้ จึงต้องใช้คู่กันทั้งศรัทธาและปัญญา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *