www.plewseengern.com,  สังคม,  สิ่งแวดล้อม

รองฯ ประวิตร เร่งรัดดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้สำเร็จโดยเร็ว เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง และเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่น ๆ

15 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เร่งรัดดำเนินการตามแผนการพัฒนาฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดให้สำเร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำท่วม และน้ำแล้ง รวมถึงเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหนองบึงอื่น ๆ โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ พร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดเกณฑ์บริหารน้ำในบึงเพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชโดยรอบ และจัดการกับมูลดินจากการขุดเพื่อคืนทัศนียภาพให้กับบึง พร้อมทำการขุดลอก และหาทางดักตะกอนไว้

ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การนำน้ำเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และสั่งการให้กระทรวงการคลังเร่งปักหลักเขตและส่งมอบสัญญาเช่า ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ร่วมกับท้องถิ่นวางโครงข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับบึงฯ


พร้อมกันนี้ ตนเองได้เป็นผู้แทนรัฐบาลมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุภายใต้โครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” ตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารทรัพย์สินของรัฐ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการรับรองสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ เพื่ออยู่อาศัยและทำกินได้อย่างเป็นธรรม และมีความมั่นคง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *