www.plewseengern.com,  การคลัง,  การเงิน,  เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการใช้ทุนหมุนเวียน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ พร้อมติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

17 สิงหาคม 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 มอบกำลังใจให้แก่ทุนหมุนเวียนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

ที่สะท้อนความสำคัญของทุนหมุนเวียนในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ร่วมภายในงาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการมอบรางวัลฯ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเบิกจ่ายงบประมาณว่า เป็นภารกิจสำคัญที่จะดำเนินการให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้ติดตามความก้าวหน้าทั้งในส่วนของเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมาโดยตลอด

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สนับสนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตในศตรวรรษที่ 21 ทั้งด้านนวัตกรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและคนยากจน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่การบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็น

พร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และที่สำคัญ คือ การสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในเชิงโอกาสให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ด้วยการใช้นโยบายทางการเงินการคลัง ทั้งเงินจากงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่มาจากกองทุนต่าง ๆ รวมถึงทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

นายกรัฐมนตรียังพร้อมให้กำลังใจหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการดำเนินการกองทุนหมุนเวียน ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น พร้อมย้ำให้ผู้บริหารทุกระดับชั้นให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม ดูแล ประเมินผล ในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนพัฒนารูปแบบในการทำงานให้เกิดความทันสมัยในโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการพัฒนาที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งเกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีให้เกียรติมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2563 ประกอบด้วย 4 ประเภทรางวัล ดังนี้


  1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น สามารถดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
  2. รางวัลประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการดีเด่น สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการบริหารพัฒนา และปรับปรุงองค์กรที่ครอบคลุมตามกรอบการประเมินด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน
  3. รางวัลการพัฒนาดีเด่น สำหรับทุนหมุนเวียนที่มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  4. รางวัลผู้บริหารทุนหมุนเวียนดีเด่น รางวัลยกย่องผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มีผลงานผ่านการประเมินของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนในระดับดีขึ้นไป
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *