www.plewseengern.com,  การคลัง,  การเงิน,  สังคม

กรมบัญชีกลาง พร้อมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 17 กันยายน 2563

กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

นางสาววิลาวรรณ  พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีได้ (ตามระยะเวลาของการดำเนินการของแต่ละธนาคาร) กรณีผู้มีสิทธิที่ไม่มีบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยัง อปท.เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *