www.plewseengern.com,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

รมต.อนุชา ลงพื้นที่ลพบุรี เร่งติดตามการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนอย่างเป็นรูปธรรม

22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและร่วมเสวนา ในหัวข้อ “อุตสาหกรรมสร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal” จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร

โดยมีนายประทวน สุทธิอำนวยเดช รองประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลพบุรี พันเอก ดุสิต ประพฤติดีพร้อม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคนและสวัสดิการ นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน นายดนัย วิจารณ์ ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ นายจิตรพรต พัฒนสิน ผู้อำนวยการกองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายธวัชชัย โสตเนียม นายอำเภอเมืองลพบุรี และประชาชนเข้าร่วมกว่า 300 คน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อ “การแก้ไขการใช้พื้นที่ทับซ้อนระหว่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหวงห้ามเพื่อใช้ในราชการทหาร พ.ศ.2479 กับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อใช้ในประโยชน์ในการสงเคราะห์ พ.ศ.2548” โดย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน มีหน้าที่กำกับ ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ จ. ลพบุรี จ.สิงห์บุรี และ จ.ชัยนาท

การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ติดตามช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 เท่านั้น แต่ยังได้ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่เทศบาลโคกตูม ซึ่งพบว่าเกิดการทับซ้อนกันในส่วนของ 2 พระราชกฤษฎีกาทับซ้อน


ทั้งนี้ผลจากการเสวนาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะนำไปประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมเน้นย้ำว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนผู้ยากไร้ และไม่มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและจัดสรรที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้เข้าทำประโยชน์ ดูแลการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *