www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

อนุทิน ย้ำพี่น้องคนไทยสามารถใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับการรักษาในระบบหลักประกันสุขภาพและศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง

อนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวขออภัยผู้ป่วยกรณียกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่น และโรงพยาบาลบางแห่งภายหลังพบการทุจริตเบิกจ่ายเงินในกองทุนบัตรทอง โดยผู้ป่วยที่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ที่โดนยกเลิกสิทธิ์ไปในตอนแรก สามารถเข้ารับการรักษาและรับได้อย่างต่อเนื่อง

นายอนุทิน กล่าวว่า จะพยายามทำงานอย่างเต็มที่ และในกรณีนี้ย้ำว่าไม่ใช่การยกเลิกสิทธิบัตรทอง ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิรับการรักษาบัตรทองได้ที่สถานพยาบาลทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านโดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว เนื่องจากทางสปสช. ได้ทำหนังสือแจ้งหน่วยบริการทุกแห่งขอรับค่าใช้จ่ายกรณีผู้ป่วยสิทธิว่างมาทาง สปสช. โดยไม่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วย


การยกเลิกสัญญาเกิดเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้นซึ่งได้แบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่นัดหมายไว้แล้ว เช่นผู้ป่วยมะเร็ง ฟอกไต และผู้ป่วยกลุ่ม HIV กว่า 2,166 รายซึ่งไม่สามารถขาดยาได้ หากพบว่ายาใกล้หมดสามารถประสานงานโดยตรงแก่เจ้าหน้าที่สายด่วน 1663 หรือ สปสช. เพื่อมารับยา และทางสปสช. จะเร่งหาตัวผู้เกี่ยวข้องมารับโทษให้ได้อย่างรวดเร็ว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *