www.plewseengern.com,  การเมือง,  เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีกำชับหัวหน้าส่วนราชการฯ เร่งผลักดันเป้าหมายการทำงานทั้งระดับกระทรวงและระดับประเทศ เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ ย้ำข้าราชการทุกระดับมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนบริหารประเทศ

23 ก.ย.63  นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2563

ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563  โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ

โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง คณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. ร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำหลักการทำงานของรัฐบาล โดยกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เน้นบูรณการงานทุกกระทรวง ควบคู่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมว่า เป็นโอกาสอันดีที่หัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ สิ่งสำคัญคือ การบูรณาการประสานงานร่วมกันให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในระบบราชการ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน


ซึ่งรัฐบาลดำเนินโครงการต่างๆ โดยพิจารณาถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ปัญหาให้ถูกต้องสอดคล้องกับงบประมาณและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็ว ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจราชการทุกครั้ง ก็มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการบริหาราชการเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอย่างครบถ้วน ซึ่งข้าราชการทุกระดับตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะมีบทบาทสำคัญไนการขับเคลื่อนการบริหารราชการ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมคนไทยทุกระดับเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า สังคมไทย มีทั้งกลุ่มคน On line และ กลุ่ม คน Off line รวมทั้งกลุ่มคนที่อยู่ระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ จึงเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี เพิ่มมูลค่ากิจการ สร้างมูลค่าประเทศให้สูงขึ้น สำหรับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีประสบการณ์และความสามารถ ซึ่งจะพิจารณาให้เป็น “คลังสมอง” ต่อไป

โอกาสนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามแนวทางการทำงาน “รวมไทย สร้างชาติ” และ “New Normal” ด้วย

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรี ถ่ายภาพร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ บริเวณโถงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีปีนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ครบเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 คน อาทิ

นายอนุกูล เจิมมงคล ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *