www.plewseengern.com,  การศึกษา,  เกษตร

มช. ผนึกกำลังเดินหน้าพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของโลกขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่ปี 2558 ไปจนถึงปี 2573  เพื่อมุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืนสำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในพันธกิจเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมากกว่า 55 ปี ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในหลายโครงการ เช่น การขยายผลข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 โดยเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ จากทีมนักวิจัย มช.

ที่พัฒนานวัตกรรมเครื่องเร่งอนุภาค ข้าวลำไอออน 3 สายพันธุ์ใหม่แบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่พร้อมขยายผลช่วยเหลือเกษตรกร 15 จังหวัด ทำให้ข้าวคุณภาพเมล็ดดี เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการข้าวในท้องถิ่น สร้างรายได้เพิ่มแก่ชาวนาไทย

จากภารกิจที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการวิเคราะห์ ประเมิน จนนำไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยกำหนดวิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีการนำ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) มาเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย


โดยพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งได้แก่ การศึกษา (Education) การวิจัย (Research) การบริการวิชาการ (outreach) และ การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Stewardship) มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 4 ด้านของ SDGs และยังคงมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์เชิงรุกเดิมทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย

1.นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 2.นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ 3.ล้านนาสร้างสรรค์ 4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ และมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก 5. วิจัยเพื่อความเป็นเลิศและนวัตกรรม 6. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 7. แสวงหารายได้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 8. บริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ด้วยวาระสำคัญนี้ได้นำเข้าสู่งานสัมมนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทาง Sustainble Development Goals:SDGs” โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “SEP for SDGs จากความพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารจากทุกส่วนงาน กว่า 500 คน ร่วมการสัมมนา ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563

และด้วยแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ทบทวนและปรับปรุงนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาส่วนงาน และเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวม ด้วยการผนึกกำลังและองค์ความรู้จากทั้งมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ให้มหาวิทยาลัย สังคม และชุมชนรอบข้างเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้านต่อไป.

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *