www.plewseengern.com,  การเมือง

รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุมรักษาการ กก.บห.พรรค วันที่ 28 กันยายน 2563 เพื่อกำหนดวันประชุมใหญ่เลือก หัวหน้าและ กก.บห.พรรค

26 กันยายน 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่า

สมควรที่จะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้


ขณะ นายชูศักดิ์ ศิรินิล รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่นายสมพงษ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง และจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในฐานะผู้รักษาการหัวหน้าพรรค จึงขอเรียกประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อกำหนดให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญในการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

โดยจะมีการประชุมรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *