www.plewseengern.com,  แรงงาน

“ดร.นฤมล” แจ้งข่าวดี อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานได้เกิน 425 บาท

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 25 จังหวัดและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด เร่งให้มีการทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นกลุ่มบริการ กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ โดยผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน ฝีมือจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 425 บาทเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มอบให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน


จึงมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและ และผู้มีความสามารถทางด้านช่างในสาขาต่างๆโดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน ทำให้แรงงานเข้าฝึกฝีมือมาตรฐานเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมีผู้เข้าฝึกมากกว่า 10,000ราย ภายในเดือนตุลาคมซึ่งจะทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับแรงงานที่จะเข้าทดสอบฝีมือมาตรฐาน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *