การศึกษา

ทส . บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง แก้ปัญหาฝุ่นละออง และเฝ้าระวังการเผาในที่โล่งและเกิดไฟป่า

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบหมายให้ นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก การเฝ้าระวังการเกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศ และเตรียมกำลังพลในการป้องกันการเผาป่าและดับไฟป่าเมื่อเกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงที

จากเหตุการณ์ปัญหาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และเฝ้าระวังการเกิดไฟป่า เพื่อป้องกัน ผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดกับพี่น้องประชาชน โดยนายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลการดําเนินการและการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันการเผาในที่โล่งและการเกิดไฟป่า

พร้อมท้ังบูรณาการหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมกับ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง และเครือข่ายภาคประชาชน ติดตามเฝ้าระวังการเผา และการเกิดไฟป่าในพื้นที่ โดยมีผู้อานวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลาปาง ผู้อานวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (สาขาลําปาง) ผู้อำนวยการสานักงานจัดการป่าไม้ที่ ๓ (ลําปาง) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลําปาง) อาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดลําปาง และหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมรายงานผลการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกาลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ หน่วยฐาน เหยี่ยวไฟผาลาด พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต จังหวัดลําปาง

พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. บูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลําปาง การติดตามจุดความร้อนสะสม (Hotspot) ในพื้นที่ และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนพื้นที่เพื่อป้องกันไฟป่า เน้นการเฝ้าระวัง สื่อสาร และทําความเข้าใจกับประชาชนที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ป่า ให้งดการเผาในที่โล่ง โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสํานักให้ประชาชนเห็น ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และผลกระทบต่อชุมชนหากเกิดไฟป่า รวมทั้ง แจ้งข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และแจ้งเตือน ประชาชนกรณีคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานและส่งผลกระทบต่อประชาชน

นอกจากนี้ ยังมีอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ของจังหวัดลําปาง ที่จะเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสํานึกในการป้องกันและรักษาป่า การป้องกันการเกิดไฟป่า และแจ้งหน่วยงานราชการ เมื่อเกิดไฟป่าให้เข้าดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงที เพื่อควบคุมพื้นที่การเกิดไฟป่า และควบคุมปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อให้คุณภาพอากาศในจังหวัดลําปางมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น เพื่อช่วยให้สถานการณ์และความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *