การศึกษา,  ศิลปะ-การแสดง-ดนตรี-บันเทิง,  สังคม,  เยาวชน

นายกรัฐมนตรี มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และโอวาทกับเด็กและเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนเด็ก และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใย ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กด้วยศิลปะ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะ ตลอดจนสามารถผลิตผลงาน ส่งเข้าประกวดเผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยนำเอาศิลปะการวาดภาพที่เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลินเกิดความสงบ มีสมาธิ และส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทางด้านร่างกาย การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสังคมให้กับเด็ก ส่งผลให้เด็กและเยาวชน ได้เติบโต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยกิจกรรมศิลปะให้กับเด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการประกวดในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ระดับอายุ 6 – 9 ปี ระดับอายุ 10 – 12 ปี ระดับอายุ 13 – 16 ปี และระดับอายุ 17 – 18 ปี

สำหรับรางวัลการประกวด จำนวนรุ่นละ 13 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล

โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 1,763 ชิ้น คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต ดร. สังคม ทองมี อาจารย์สมชัย กตัญญุตานนท์ และศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

สำหรับผลการตัดสินการประกวดรางวัลชนะเลิศ ระดับอายุ 6 – 9 ปี ได้แก่ เด็กหญิงลีเดียนา ดราแม โรงเรียนบ้านบูเกะตา จ.นราธิวาส

ระดับอายุ 10 – 12 ปี ได้แก่ เด็กชายกูชรี อับดุลรอฮะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 (บ้านใหม่) จ.นราธิวาส

ระดับอายุ 13 – 16 ปี ได้แก่ เด็กหญิงนิอามิน เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านบูดี จ.ปัตตานี

ระดับอายุ 17 – 18 ปี ได้แก่ นางสาวปนัดดา ม่วงสุนทร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

สามารถติดตามผลประกาศทั้ง 52 รางวัล ได้ทาง www.dcy.go.th

นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็ก ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนมาโดยตลอด รัฐบาลให้ความรักความห่วงใยกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *