สังคม,  แรงงาน

ตัวแทน กลุ่มแรงงานอิสระรุดขอบคุณ หม่อมเต่า รมว.แรงงาน ช่วยหนุนแก้กฎหมายขยายอายุ ผปต.40 จาก 60 – 65 ปี

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น  5 กระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมาย นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นำกลุ่มตัวแทน และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยมี นายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธ์ พร้อมด้วยคณะเครือข่ายประกันสังคม และตัวแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภาคกลาง จำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา จำนวน 26 คน ซึ่งเป็นตัวแทนแรงงานอิสระ กลุ่มอาชีพค้าขาย กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทอผ้ากลุ่มแรงงานภาคเกษตร และกลุ่มรับจ้างทั่วไป ได้เข้าพบและกล่าวขอบคุณ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ใด้ให้การสนับสนุนและผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อขยายอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้แก่แรงงานภาคอิสระที่มีอายุ 60 – 65 ปีบริบูรณ์  ให้สามารถเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้

ด้าน หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการผลักดันตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้แก่คนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม และเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เร่งดำเนินการทั้งในด้านความคุ้มครองทางสังคม โดยการขยายความคุ้มครองประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันชีวิตที่มั่นคงและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ซึ่งการขยายอายุให้แก่บุคคลซึ่งอาจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการขยายฐานความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับการผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 40 นั้น ขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้กระทรวงแรงงาน ตรวจพิจารณายืนยัน ก่อนนำส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คืนให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลำดับต่อไป

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณผู้แทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และคณะ ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนความคุ้มครองประกันสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการขยายอายุให้แรงงานภาคอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 65 ปีบริบูรณ์ให้สามารถเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ได้ในอนาคต จะเป็นของขวัญในวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ และต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านให้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา  40 ในกับกลุ่มผู้สูงอายุให้มีหลักประกันทางสังคม อย่างยั่งยืนต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *