การศึกษา,  ดิจิทัล,  สุขภาพ

มหิดล – กรมการแพทย์ ลงนามความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมเฮลท์แคร์และเฮลท์เทค สู่ตลาดโลก            

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ในการพัฒนานวัตกรรม สร้างเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างผู้ผลิตและบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรม ภายในงาน มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Sustainable Health and Well-Being” โดย ดร.สาธิต ปิตุเดชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โลกแห่งสุขภาพและการแพทย์ยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นวันนี้และอนาคตขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีนวัตกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมการแพทย์ มีผลงานในการสร้างสรรค์ร่วมกันหลายนวัตกรรมทซึ่งสร้างประโยชน์ทางการแพทย์และคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้

1. พัฒนาศูนย์เรียกเก็บเงินอัจฉริยะ 

2. นาฬิกาเตือนน้ำตาลต่ำ (Smart Hypoglycemia Warning Watch)

3. การตรวจวัดค่าอะซิโตนในลมหายใจในการวินิจฉัยภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน (G Breath)

4. Telmed & Node Center

5. การดูแลแผลผู้ป่วยเบาหวานและทวารเทียมด้วย AI (AI With Wound Assessment)

6. Super App for Diabetes Center (ระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์ร่วม ผ่าน Mobile Application)

7. เครื่องดันเปลนอนและเปลนั่งด้วยแบตเตอรี่

8. เส้นใยนาโนบนวัสดุรองรับสำหรับแผลติดเชื้อแบคทีเรีย 

9. ระบบ Recliam และ AI ในการตรวจการเบิกสิทธิผู้ป่วยกับกองทุนต่าง ๆ 

10. ประสานกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการแพทย์เพื่อส่งเสริมเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนานวัตกรรมการแพทย์

ทั้งนี้ ในอนาคต มหาวิทยาลัยมหิดลและกรมการแพทย์ จะประสานกลุ่มผู้ประกอบการด้านเฮลท์แคร์และเฮลท์เทค เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไปสู่เชิงพาณิชย์  เพื่อเปิดตลาดกว้างและเชื่อมโยงกับนานาประเทศและตลาดโลกผ่าน UNTIL UN Technology Innovation Lab อีกด้วย

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ มีความยินดีในการผนึกความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะเพิ่มผลผลิตทางวิชาการและนวัตกรรมสนองความต้องการในประเทศและตลาดโลก พัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ยกระดับความรู้ทางด้านการแพทย์ และเป็นการประสานความร่วมมือ เพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับนโยบาย ”ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *