ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  เยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รวมพลังผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ ร่วมประชุมสัมมนาอัพเดตความรู้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ รวมพลังผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศกว่า 2,000 คน ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2563 เพื่อทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการกฎหมายต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกลไกการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว อีกทั้งเพื่อทราบถึงนโยบายและหลักการในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว กล่าวว่า การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจะจัดขึ้นเป็นประจำทุก ปี เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว และศาลชั้นต้นที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว ได้ทราบข้อมูลและสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน โดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมพีช รอยัล คลิฟ โฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงาน

สำหรับงานประชุมครั้งนี้จะมีการสัมมนาและบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายเรื่อง สถานการณ์และทิศทางกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและการคุ้มครองเด็กระดับนานาชาติในทศวรรษหน้า การเสวนาในหัวข้อ กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนไทยยุคดิจิทัล” นอกจากนี้ ยังมีการประชุมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมกับการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม” “แนวทางหรือมาตรการในการลดการกระทำความผิดและการกระทำความผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน” และ ปัญหา ข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งความรู้ต่างๆ ที่ได้จากงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของผู้พิพากษาสมทบในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ซึ่งแต่ละคดีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และความรู้จากวิทยาการหลายแขนงมาประกอบในการพิจารณา เช่น ความรู้ทางจิตวิทยา ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และอื่นๆ เพื่อจัดทำแผนแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *