การเมือง,  พาณิชย์

พาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมการค้าผู้ประกอบการ-เกษตรกร ยกเป็น SME Farmer

กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าของผู้ประกอบการและเกษตรกร สร้างศักยภาพด้านการส่งออก ผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน เติบโตอย่างยั่งยืนก้าวเป็น SME Farmerนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการติดตามในส่วนของการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ OTOP SMEs และกลุ่ม Startup รายย่อยที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อการส่งออก ทั้งนี้แผนการดำเนินงานได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ กิจกรรม Local to global ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง โดยพาณิชย์จังหวัดคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ส่งออกรายใหม่ จำนวน 387 ราย ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม ได้วางแผนอบรมผู้ประกอบการส่งเสริมการส่งออกในงาน THAIFEX รวมถึงกิจกรรมเจรจา และเข้ารับคำปรึกษาใน Export Clinic และตลาดนัดชายแดน 2 ครั้ง ที่จ.อุบลราชธานี และนครพนม

กิจกรรม Smart Farmer ยกระดับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการวางแผนผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Creation ตั้งแต่การผลิตการแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การสร้างแบรนด์ โดยมีการใช้นวัตกรรมและสร้างเรื่องราวให้กับตัวสินค้าขึ้นมาเป็น Smart Farmer รวมถึงผลักดันให้รู้จักการค้าขาย เกิดการลงทุน ตลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน เป็น SME Farmer หรือ Farmer Entrepreneur

สุดท้ายกับกิจกรรม Market Expansion ส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกตลาดรองรับ เชื่อมโยงสินค้าจากตลาดชุมชนไปยังตลาดกลางสู่ศูนย์กระจายสินค้า รวมถึงเชื่อมโยงสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) และตลาดโลก ทั้งยังส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง E-Commerce Network ทั้งนี้กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาในส่วนของการส่งเสริมการออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ทั้งสิ้น 204 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 47,385 ราย และมียอดจำหน่ายรวมประมาณ 50 ล้านบาท กิจกรรมที่กระทรวงพาณิชย์ได้จัดขึ้นนั้นจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยส่งเสริมการค้าของผู้ประกอบการได้อย่างมั่นคง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *