การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  สุขภาพ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 17.24 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 25 โดยมีเลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน และอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เสด็จขึ้นชั้น 9  ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 25  โดยมีวาระพิจารณา อาทิ

        – สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 2 ของการปฏิบัติหน้าที่
         – รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำปี 2562
        – (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบของผู้ปฏิบัติงานประจำสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
        – (ร่าง) ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …
        – การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเงินของสถาบันแทนตำแหน่งที่ว่าง
        – รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
       – (ร่าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ปีงบประมาณ 2562 – 2565)
       – การให้สถาบันเป็นหน่วยงานประเมินสมรรถนะพนักงานให้การดูแล
       – (ร่าง) นโยบายส่งเสริมจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรสถาบัน
       – รายงานประจำปี 2562 ของสถาบัน
       – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม พ.ศ. 2561–กันยายน พ.ศ. 2562) และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *