การศึกษา,  สุขภาพ

กรมควบคุมโรค ประชุมบุคลากรและเครือข่าย เน้นแนวทางการป้องกันและถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากรของกรมควบคุมโรค เครือข่าย และประชาชนทั่วไป เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการป้องกันโรค และถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคคลอื่นวันนี้ (3 มีนาคม 2563) ที่สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) แก่บุคลากรของกรมควบคุมโรค เครือข่าย และประชาชนทั่วไป รวมผู้เข้าประชุมประมาณ 500 คน

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีแนวโน้มระบาดมากขึ้นในหลายประเทศทุกภูมิภาคทั่วโลก จนทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ส่วนในประเทศไทย ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดำเนินการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังสถานการณ์ตั้งแต่เริ่มการระบาดในเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา และเริ่มดำเนินการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โดยมีมาตรการสอดคล้องกับคำแนะนำตามประกาศขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงของประเทศไทยในระยะต่อไป พบว่า ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะมีการระบาดในวงกว้างหรือการแพร่ระบาดในระยะที่ 3 ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดในพื้นที่ให้ทันต่อสถานการณ์และครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงมีความจำเป็นและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง ลดการเจ็บป่วย ลดการแพร่กระจายเชื้อ และมีจิตสาธารณะ สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคดังกล่าว

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการทุกด้าน และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ กระบวนการการดำเนินงาน แนวทางการป้องกันโรคและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคคลอื่น การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะส่งผลต่อประชาชนและประเทศชาติ ต่อไป ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *