การเมือง,  ดิจิทัล,  เทคโนโลยี,  แรงงาน

“หม่อมเต่า” รมว.แรงงาน คิกออฟโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนเข้าถึงหลากหลายช่องทาง

12 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร รุกงานจัดทำข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ กว่า 9 แสนแฟ้ม เข้าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการที่ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดพิษณุโลก ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.สุราษฎร์ธานี และปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดขอนแก่น พร้อมปฏิบัติงานทั่วประเทศ

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ว่า กระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ประชาชนให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน    ช่วยกันพัฒนางานให้มีการยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงแรงงานที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนทั่วไป สำหรับการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการจากการใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษไปสู่เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าไว้กว่า 9 แสนแฟ้ม โดยในวันนี้ที่จะมีการเปิด โครงการฯ จัดทำพร้อมกันทั่วประเทศในทุกหน่วยงานสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกระทรวงแรงงานให้ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 อีกด้วย

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานฯ มีความมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า    “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศที่มีมากถึง 926,183 แฟ้ม     ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง และให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ครอบคลุมทุกรายละเอียด ทันสมัยครบวงจร ให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ”พร้อมกันนี้ ยังได้กำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหน่วยปฏิบัติดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นี้ และจะมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานทำพิธีเปิดโครงการฯ ในจังหวัดที่เป็นหลักทั้ง 4 ภาค คือ ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน เข้าสู่ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *