ประชาสัมพันธ์,  สังคม

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป คว้ารางวัล องค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก เป็นปีที่ 11 จากสถาบันเอธิสเฟียร์ มุ่งขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมระดับโลก

ท่ามกลางการขับเคลื่อนองค์กรและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ หลายองค์กรเดินหน้ามุ่งมั่นเร่งเสริมทัพ แต่มีอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่องค์กรจะต้องให้ความสำคัญและตระหนักเพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืน ก็คือ หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม นับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ทุกองค์กรต้องยึดถือ เช่นเดียวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป  เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ มุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านองค์ความรู้ควบคู่หลักจริยธรรม  คุณธรรม ในการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  พร้อมนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศให้เติบโต  ล่าสุด แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผยคว้ารางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกเป็นปีที่ 11 โดยสถาบันเอธิสเฟียร์ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม  สร้างมาตรฐานในกลุ่มแมนพาวเวอร์กรุ๊ป กว่า 80 ประเทศทั่วโลก

มร.โจนัส ไพรซิง ประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า ธุรกิจของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำสัญญาจากประสบการณ์ 70 ปีในการให้บริการจัดหางานอย่างมีเป้าหมายและยั่งยืนตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าการทำธุรกิจที่ดีย่อมหมายถึงการช่วยเหลือสังคมด้วย  ในส่วนของจริยธรรมนั้นมีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร แมนพาวเวอร์กรุ๊ปและพนักงานทุกคนต่างมีบทบาทในการดูแลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล  เรามีความภาคภูมิใจอย่างมากที่วัฒนธรรมองค์กรและการยึดหลักคุณธรรมของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็น “บริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก เป็นปีที่ 11 โดยสถาบันเอธิสเฟียร์”  ซึ่งแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้คะแนนมากเป็นพิเศษในหัวข้อจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ วัฒนธรรมองค์กร ธรรมาภิบาล การเป็นองค์กร และความเป็นผู้นำและชื่อเสียง  และรางวัลนี้ยังเป็นบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปที่มีความมุ่งมั่นในการให้บริการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และช่วยให้แรงงานได้งานที่เหมาะสมตรงกับความสามารถ

ทางด้าน มร.ไซมอน แมททิวส์  ผู้จัดการประจำประเทศไทยแถบตะวันออกกลาง และเวียดนาม  แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงาน กล่าวต่อว่า จากนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศไทย เพื่อให้ทุกองค์กรพัฒนาศักยภาพทั้งด้านธุรกิจ  บุคลากร การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพกับธุรกิจแล้ว  ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่จะละเลยไม่ได้และทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญก็คือ  หลักจริยธรรม ธรรมาภิบาลองค์กร รวมทั้งการรับผิดชอบต่อสังคม  ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติ  ซึ่งยังรวมถึงการบริหารจัดการที่ดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร อาทิ พนักงานทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว  นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อมั่นในองค์กรนั้นๆ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถ้าองค์กรนั้นๆ มีความโปร่งใสย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมทำธุรกิจอันจะนำพาความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจ สังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับรางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลกของสถาบันเอธิสเฟียร์ (Ethisphere) มีการคัดเลือกและมอบรางวัลบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกให้แก่องค์กรใน 21 ประเทศและ 51 ประเภทอุตสาหกรรม โดยทุกองค์กรมีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมและวงการธุรกิจทั่วโลก พร้อมทั้งยังแสดงออกถึงความเป็นผู้นำอย่างเป็นรูปธรรมในอุตสาหกรรมของตน  บริษัทที่ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563 ได้บันทึกระดับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของตนและชุมชนทั่วโลก  การวัดและการพัฒนาวัฒนธรรมการเป็นผู้นำที่แท้จริงและยึดมั่นในความโปร่งใส และความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัล  รายชื่อบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี พ.ศ. 2563 และเกณฑ์การมอบรางวัลเพิ่มเติมได้ที่ https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees

“แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทยได้วางกลยุทธ์และวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย ที่ต้องมุ่งมั่นพัฒนาแรงงานทักษะและปรับตัวรับกับทุกสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา  แมนพาวเวอร์กรุ๊ปยึดมั่นในแนวคิด บริการคุณภาพ เข้าถึงความต้องการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ธุรกิจยุคดิจิทัล”  มั่นใจกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้” มร.ไซมอน แมททิวส์  กล่าวทิ้งท้าย

มร.ทิโมธี เออร์บลิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันเอธิสเฟียร์ กล่าวเสริมว่า  ทางสถาบันฯ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกคนของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป  ที่ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราขอแสดงความขอบคุณต่อผู้นำองค์กรทุกท่านที่มีความมุ่งมั่น พยายามในการพัฒนา และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมขึ้นมาโดยยึดหลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จ  

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *