การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

กระทรวง อว. ออกประกาศกระทรวง 3 ฉบับรับมือโควิด-19 เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร หยุดการเรียนในมหาวิทยาลัย เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์แทน ยกเลิกฝึกงาน พร้อมสั่งการหน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้านได้ เหลื่อมเวลาการเข้างาน พักกลางวัน ลดความหนาแน่น

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า กระทรวง อว. ออกประกาศฉบับที่ 3, 4 และ 5 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน กระทรวง อว. จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการในการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งบุคลากรอื่นๆในสังกัด เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

โดยประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 3 ฉบับเป็นมาตรการในการดูแลส่วนของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวง อว. โดยความตกลงร่วมกับที่ประชุมอธิการบดี ทั้ง 4 ภาคส่วน ได้แก่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวง อว. ขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง พิจารณาดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการแพร่กระจาย การติดเชื้อ ลดการเดินทาง ลดกิจกรรมที่คนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก

ประกาศให้หยุดการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ยกเว้นการสอนออนไลน์ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากแบบปกติเป็นแบบออนไลน์โดยสมบูรณ์ครบทุกหลักสูตรภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา

สำหรับการฝึกงานทุกรูปแบบขอให้พิจารณายกเลิก หรือปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาและกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมทดแทน ปรับรูปแบบการสอบและการประเมินผลให้สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบออนไลน์ ส่วนภารกิจด้านการบริการประชาชนบริการสาธารณะและการบริหารจัดการตามภาระหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น โรงพยาบาล ให้ดำเนินการได้ โดยมีมาตรการความปลอดภัยสูงสุดสำหรับบุคลากรสำหรับประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง พิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตรออกไปก่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รมว. อว.กล่าวต่อว่า ในส่วนของประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 5 เป็นมาตรการดูแลบุคลากรในสังกัดกระทรวง โดยขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางแผนและเตรียมการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่อลดการเดินทางและลดการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด โดยให้งานที่ไม่จำเป็นต้องเข้าสำนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้ โดยใช้ระบบประชุมทางไกล โดยผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน

สำหรับงานที่ต้องมีการปฏิบัติการ เช่น การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การให้บริการประชาชน ให้ปฏิบัติงานโดยมีประสิทธิภาพ แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ หรือบริหารจัดการให้มีความเหมาะสมตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ พิจารณาการเหลื่อมเวลาทำงาน และเวลาพักกลางวัน เพื่อลดความหนาแน่นของการอยู่ร่วมกันในระบบขนส่ง หรือในร้านอาหาร งดกิจกรรมของหน่วยงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ใช้แผนปฏิบัติการเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงาน(Business Continuity Plan) ที่ได้จัดทำไว้แล้ว เพื่อให้สามารถให้บริการนิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดการหยุดชะงัก และไม่มีผลเสียต่อการปฏิบัติงาน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *