การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

พม.ห่วงใยผู้สูงอายุในสถานการณ์ Covid – 19

จากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโรคดังกล่าวได้ง่ายกว่าบุคคลกลุ่มอื่นๆ  นั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการให้ความอุปการะดูแลผู้สูงอายุได้ถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยสื่อสารสร้างความรู้ ความเข้าใจและกำชับการปฎิบัติ เช่น การจัดกิจกรรมทำความสะอาดที่พักอาศัย โรงครัวและอาคารสถานที่ ห้องน้ำ ราวจับ ลูกบิดประตูให้ถูกสุขอนามัย/การทำความสะอาดรถยนต์ที่ใช้ในการรับส่งผู้สูงอายุให้ปลอดเชื้อโรค/การสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ อาทิ การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ (กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ) การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนแออัดหรือมีผู้คนเป็นจำนวนมากและการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ฯ จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชน ที่มาติดต่อราชการหรือมาเยี่ยมผู้สูงอายุ โดยรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุพร้อมทั้งจัดให้มีกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้ง ๑๒ ศูนย์ฯ และส่วนกลาง (กรมกิจการผู้สูงอายุ) เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

สำหรับผู้สูงอายุทุกท่านในสังคม กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ทุกพื้นที่และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจและรับรู้วิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *