การศึกษา,  สุขภาพ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประกาศ ‘ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ พร้อมตั้งทีมทำความสะอาด รับมือโควิด-19 เชื่อผ่านวิกฤตได้อย่างมั่นคง

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ออกประกาศ ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ รับมือการระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสถาบันต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง ทางเดินเท้าหน้าสถาบันศูนย์ PLC, ฝ่ายวินัยนักศึกษาบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณอื่นๆที่มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายใต้การอนุมัติจากสถาบัน ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทุกคน มั่นใจสถาบันสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ได้อย่างมั่นคง

รศ.ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า ด้วยมาตรการเร่งด่วนตามประกาศของกรุงเทพมหานครฯ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีการรับทราบและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยในเบื้องต้นสถาบันได้ออกประกาศ ปิดสถาบันเป็นการชั่วคราว’ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ทั้งยังให้ผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการกองคณบดีประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น มาทำการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติงาน Work At Home ด้วย

อย่างไรก็ตาม สถาบันยังได้คำนึงถึงกรณีความจำเป็นเร่งด่วน ที่บุคลากรต้องเข้ามาปฏิบัติงานในสถาบันด้วย ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และดูแลบุคลากรที่ต้องมาปฏิบัติงาน ภายในช่วงเวลาที่สถาบันปิดทำการชั่วคราว ด้วยการ ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น เสนอขออนุมัติผ่านสายงานตามลำดับถึงอธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มาปฏิบัติงานในสถาบันเป็นรายกรณี’ รวมถึงมอบหมายให้ฝ่ายอาคารสถานที่ นำทีมทำความสะอาดภายในสถาบัน’ เพื่อให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ มีความมั่นใจว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มีความสะอาด ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19  นโยบายทำความสะอาดภายในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ของ รศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ รับผิดชอบโดย ฝ่ายอาคารสถานที่ กองกลางสำนักงานอธิการบดี โดยมีทีมแม่บ้านและพนักงานทำความสะอาด ระดมกำลังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในสถาบัน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยบริเวณที่มีการทำความสะอาด ได้แก่ ทางเดินเท้าหน้าสถาบันศูนย์ PLC, ฝ่ายวินัยนักศึกษาบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารสำนักงานทุกอาคารและบริเวณอื่น ๆ ที่มีบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานภายใต้การอนุมัติจากสถาบัน โดยทีมจะตระเวนทำความสะอาดต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม หรือจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายลง

การสร้างทีมปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดภายในสถาบัน ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อรองรับช่วงเวลาที่สถาบันปิดทำการชั่วคราว ซึ่งสถาบันเชื่อว่าการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเคร่งครัด จะช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และยังมีส่วนสำคัญ ที่สามารถสร้างความมั่นใจให้บุคลากร ผู้มาติดต่อราชการ และผู้มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางมายังสถาบัน รู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะยังคงปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างจริงจัง รวมถึงเฝ้ารับฟังการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้อย่างมั่นคง และกลับมาเปิดทำการได้โดยเร็วที่สุด” รศ. ดร.ประยูร สุรินทร์ กล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *