การตลาด,  การเมือง,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  สุขภาพ

กรมการท่องเที่ยวเรียกบริษัททัวร์คุย ย้ำหลักเกณฑ์คืนเงินนักท่องเที่ยว ชี้หลักความเป็นธรรม กรณียกเลิกเดินทางน้อยกว่า 15 วัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยตรงได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับการขอเลื่อนการเดินทาง และการขอเงินค่าบริการนำเที่ยวคืนจากบริษัททัวร์ จึงเรียกบริษัททัวร์รายใหญ่ (Wholesale) 26 ราย เข้ารับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือให้ใช้หลักความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ กรณีนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน แล้วไม่ได้รับเงินคืน

กรมการท่องเที่ยว โดยกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้มีหนังสือเรียกบริษัททัวร์รายใหญ่ จำนวน 26 ราย เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อาคารกรมการท่องเที่ยว เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงข้อมูลการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ จนเป็นเหตุให้ยกเลิกการเดินทางท่องเที่ยว และขอรับเงินค่าบริการนำเที่ยวคืนจากบริษัททัวร์

สำหรับมาตรการการจ่ายเงินค่าบริการนำเที่ยวคืนให้แก่นักท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยวย้ำว่าต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 โดยกรณีนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว และแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันขึ้นไป ก่อนวันเดินทาง บริษัททัวร์ต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่นักท่องเที่ยว หรือถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 15 – 29 วัน ก่อนวันเดินทาง ให้บริษัททัวร์คืนเงิน 50% ของเงินค่าบริการให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งนี้ สามารถหักค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยวที่จ่ายไปแล้วได้ และหากนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัททัวร์ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการให้แก่นักท่องเที่ยวก็ได้

กรณีนักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง แล้วไม่ได้รับเงินค่าบริการคืน ทำให้นักท่องเที่ยวยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังกรมการท่องเที่ยวเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก กรมการท่องเที่ยวจึงขอเป็นสื่อกลางเพื่อหารือกับบริษัททัวร์รายใหญ่ทั้ง 26 ราย ในการสรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกรณีนี้ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ในภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางบริษัททัวร์รายใหญ่ทั้ง 26 ราย (ตามรายชื่อดังแนบ) ยินดีจะพิจารณาดำเนินการคืนเงินค่าบริการให้กับนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ให้นักท่องเที่ยวเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์ได้ตามที่บริษัททัวร์เห็นสมควร และจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือบริษัททัวร์รายย่อย (Retail) ในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข้อสรุปดังกล่าว ทำให้ทิศทางการทำทัวร์ในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ชัดเจนขึ้น ซึ่งบริษัททัวร์รายใหญ่ทั้ง 26 ราย ยินดีให้ความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว ในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้หลักความเป็นธรรมในการทำธุรกิจ ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์ในเวลาอันไม่สมควร เพราะทุกภาคส่วนกำลังช่วยเหลือกัน ด้วยความมุ่งหวังว่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะฟื้นตัวดีขึ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากบริษัททัวร์รายใดประสงค์ให้ความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ขอให้แจ้งไปยังกรมการท่องเที่ยว ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2219-4025 ในวันและเวลาราชการ เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้นักท่องเที่ยวทราบต่อไป

รายชื่อบริษัททัวร์รายใหญ่ (Wholesale) จำนวน 26 ราย ดังนี้

 1. บริษัท บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04081
 2. บริษัท ซีโก้ ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05844
 3. บริษัท วาเคชั่นทราเวลกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่11/03235
 4. บริษัท ไทยเที่ยวนอกทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08058
 5. บริษัท จีเอส25 ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09237
 6. บริษัท ไอ ทราเวล เซ็นเตอร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07951
 7. บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05301
 8. บริษัท โปรบุ๊คกิ้ง เซนเตอร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09014
 9. บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07665
 10. บริษัท ยู.แทรเวลวาเคชั่นส์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07022
 11. บริษัท เอเชีย ทัวร์ โฮลดิ้ง จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04631
 12. บริษัท เบสท์อินโดไชน่าทราเวล แอนด์เอเจนซี่ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07437
 13. บริษัท พีแอล อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06946
 14. บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/04286
 15. บริษัท ทีทีเอ็น พลัส เวิลด์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09812
 16. บริษัท โก ฮอลิเดย์ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06236
 17. บริษัท หิมาลายัน ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/10127
 18. บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/02024
 19. บริษัท เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07665
 20. บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนชั่นนอล ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05896
 21. บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ ดอทคอม จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06195
 22. บริษัท ไฮไลท์เวิลด์ทัวร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07075
 23. บริษัท เพอร์เฟคแพลน วาเคชั่น จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/07911
 24. บริษัท เอ็กซ์เพรส ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06347
 25. บริษัท เพลิน เพลิน จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/08696
 26. บริษัท ทรู เวิลด์ ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/06891

 

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *