ประกันภัย,  สังคม

ประกันสังคม ขอความร่วมมือนายจ้าง บันทึกรับรองการหยุดงานของลูกจ้างว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย บนหน้าเว็บ www.sso.go.th ด้วย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานกักตัว 14 วัน หรือสาเหตุจากหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด -19 โดยสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในอัตราร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่หยุดงาน ให้รับไม่เกิน 90 วัน

พร้อมกันนี้ สำนักงานประกันสังคมยังอำนวยความสะดวกเปิดช่องทางการให้บริการขอรับ สิทธิประโยชน์ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย โดยเฉพาะเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิ และให้นายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย พร้อมยื่นผ่าน e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะตอบยืนยันการรับข้อมูลของนายจ้างผ่านทาง e-mail ที่นายจ้างได้แจ้งไว้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตนได้ยื่นขอรับสิทธิ เป็นจำนวนมากแต่ยังขาดนายจ้างรับรองการหยุดงานดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือ ให้นายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยผ่านหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

ทั้งนี้ เพื่อให้สำนักงานฯ พิจารณาสั่งจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนทันทีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตามขอให้นายจ้างเห็นความสำคัญ เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน หากพบว่านายจ้างละเลย หรือมีเจตนาหลีกเลี่ยง สำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการปรับหรือเปรียบเทียบปรับตามขั้นตอน ของกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สาขา/จังหวัด/ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *