การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 เปิดรับบริจาคเงิน ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและชุดธารน้าใจกู้ชีวิต มอบให้ประชาชนที่กักตนเองและมีความเสี่ยง ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ก้าลังแพร่ระบาดในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ผู้ติดเชื้อจะขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในมาตรการชะลอการแพร่ระบาดที่ได้ผลคือ การกักตนเองเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติ และการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการได้รับเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ

สภากาชาดไทย มีความห่วงใยครอบครัวที่ต้องกักตัว ที่ขาดแคลนอาหาร และผู้มีความเสี่ยงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย จึงได้จัดท้าโครงการ “สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและชุดธารน้าใจกู้ชีวิต” ขึ้น เพื่อช่วยชะลอการแพร่ระบาดในกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย โดยสานักงานจัดหารายได้ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตเพื่อมอบให้กับผู้ที่กักตนเองและขาดแคลนอาหารที่ยังไม่มีหน่วยงานใดให้การช่วยเหลือ โดยชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตประกอบด้วยสิ่งของจาเป็นสาหรับการดารงชีพ 14 วัน อาทิ ข้าวสาร อาหารสาเร็จรูปบรรจุกระป๋อง ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมอบให้ประชาชนแล้ว 45,489 ชุด ในพื้นที่ 33 จังหวัด มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563)

และเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนผลิตในเบื้องต้นจานวน 10 ล้านชิ้น ส่วนหนึ่งดำเนินการผลิตจากโรงงานผลิตผ้า และอีกส่วนหนึ่งส่งต่อไปยังสานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดต่างๆ ร่วมกับจิตอาสาสภากาชาดไทยทั่วประเทศ ช่วยกันเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยบรรจุใส่ซองละ 2 ชิ้น พร้อมแนบเอกสาร Infographic และ QR Code คำแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย แบบผ้าอย่างถูกวิธี และนำไปมอบให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศ

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการสำรวจและคัดกรองตามลำดับ ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการผลิตและจัดส่งให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านรวมใจฝ่าวิกฤต COVID-19 ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าว โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาส้านักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่บัญชี 001-1-34567-0 สามารถขอรับใบเสร็จเพื่อนาไปลดหย่อนภาษีได้ ส่งมาที่ อีเมล์ donation@redcross.or.th หรือบริจาคออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.redcrossfundraising.org สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2256-4440-3, 0-2251-1218

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *