ท่องเที่ยว & อาหาร,  สังคม,  สุขภาพ,  เกษตร

โครงการทหารพันธุ์ดี จัดกิจกรรมจำหน่ายผักปลอดภัย ราคาถูก แก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตการณ์โควิด – 19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการทหารพันธุ์ดี จัดกิจกรรมจำหน่ายผักปลอดภัย ราคาถูก แก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตการณ์โควิด – 19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในวันนี้ได้กระจายการจัดจำหน่ายไปในหลายจังหวัด

โครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี (โดย กองร้อยรถยนต์พยาบาล) นำผลผลิตในโครงการฯ ไปจำหน่ายแก่ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลฯ และในช่วงบ่าย ได้ไปจำหน่ายที่ตลาดนัด ภายในกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.17 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี นำผลผลิตตระเวนจำหน่ายตามบ้านพักของกำลังพล และบ้านเรือนประชาชน โดยจำหน่ายในราคาย่อมเยาและถูกกว่าท้องตลาด

โครงการทหารพันธุ์ดี​ ร.3​ พัน.3​ ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง​ จังหวัดนครพนม นำผักปลอดภัยจำหน่ายแก่ประชาชนในชุมชนรอบค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุ​คุ​ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังได้มอบผักให้กับราษฎร​ที่ยากไร้ไว้ใช้บริโภค

โครงการทหารพันธ์ุดี กรมพลาธิการทหารบก จำหน่ายผักเพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ตลาดชุมชนท่างอย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด จำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ ประกอบด้วยผักปลอดภัยและปลาในราคาย่อมเยา ให้แก่ชุมชนรอบค่ายประเสริฐสงคราม ได้แก่ บ้านหนองบัวทอง ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก จำหน่ายผลผลิตช่วยเหลือประชาชนในราคาถูก อาทิ ไข่ไก่ ผักเชียงดา ผักบุ้ง ผักสลัด ต้นหอม ผักชี ฯลฯ

โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวิภาวดีรังสิต โดย มทบ.45 นำผลผลิตจากโครงการฯ มาจำหน่ายในราคาทุน ให้แก่กำลังพล และประขาชนทั่วไป ณ บริเวณชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการทหารพันธุ์ดี พล.ร.7 จังหวัดเชียงใหม่ นำผลผลิตได้แก่ ไข่เป็ด และผักปลอดสารพิษ ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนรอบค่ายในรูปแบบของตลาดผักหน้าค่าย และนำไปจำหน่ายยังพื้นที่ของชุมชนรอบค่าย

โครงการทหารพันธุ์ดี ร.151 พัน.3 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส  จัดเตรียมผลผลิต เพื่อไปจำหน่ายให้กับครอบครัวกำลังพลและประชาชนในพื้นที่

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *