แรงงาน

กระทรวงแรงงาน ประกาศลดหย่อนการออกเงินสมทบแล้ว เร่งช่วยเหลือนายจ้าง และผู้ประกันตน กระทบโรคโควิด 19

สำนักงานประกันสังคม เผยกระทรวงแรงงานประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด- 19 ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 โดยมีผลใช้บังคับ งวดเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง และผู้ประกันตน ที่ส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในท้องที่ประเทศไทย จึงเห็นควรลดหย่อนการออกเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน

โดยประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน ดังนี้

1. ให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 โดยให้นายจ้างส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ 4 และผู้ประกันตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบในอัตรา ร้อยละ 1 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน

2. ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้รับการลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 86 บาท

3. ในกรณีที่มีการส่งเงินเกินกว่าจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้นายจ้าง หรือผู้ประกันตนตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี ยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภาวะวิกฤต โควิด-19 ทุกด้าน เพื่อหาแนวทางกำหนดมาตรการแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่มีนโยบายที่จะเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนนายจ้าง และผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้มากที่สุด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *