คมนาคม,  สุขภาพ

กพท.ประกาศขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคCOVID- 19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในการป้องกันและควบคุมโรคให้ยุติลงโดยเร็ว ซึ่งคำสั่งดังกล่าว ได้ขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไปอีก ตั้งแต่ เวลา 00.01 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2563 จนถึง เวลา 23.59 น. ของวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 รวมถึงยกเลิกการอนุญาตการบินที่ให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะดังกล่าว ที่อนุญาตไปแล้วก่อนหน้านี้ ยกเว้นอากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง / อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID- 19 (Humanitarian aid, medical and relief flights) /อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation) และอากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

สำหรับบุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานที่เดินทางมากับอากาศยานได้รับการยกเว้นจะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ด้วยการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *