สังคม

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ยา และเวชภัณฑ์  เช่น  ข้าวสารอาหารแห้ง  น้ำดื่ม  ยาสามัญประจำบ้าน  หน้ากากอนามัย  เจลล้างมือ  ผงซักฟอก  สบู่  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แป้ง  ฯลฯ  เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ 

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  เป็นองค์กรของคนพิการที่จัดตั้งโดยคนตาบอด  บริหารงานโดยคนตาบอดเพื่อตอบสนองความต้องการอันชอบธรรมของคนตาบอดในประเทศไทย  โดยเป็นองค์กรซึ่งดำเนินกิจการสาธารณะประโยชน์เพื่อการกุศลโดยมิได้แสวงหาผลกำไร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ซึ่งทำให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อดังกล่าว  รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  เพื่อบรรเทาผลกระทบและลดภาระค่าใช้จ่ายของคนพิการทางการเห็นที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  จึงได้จัดทำโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-๑๙  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเห็น  สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย  จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและหรือสิ่งของหรือวัตถุดิบเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฯ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ขอเชิญร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค  ยา  และเวชภัณฑ์  เช่น  ข้าวสารอาหารแห้ง  น้ำดื่ม  ยาสามัญประจำบ้าน  หน้ากากอนามัย  เจลล้างมือ  ผงซักฟอก  สบู่  แปรงสีฟัน  ยาสีฟัน  แป้ง  ฯลฯ  เพื่อจัดทำเป็นถุงยังชีพมอบให้แก่คนตาบอดทั่วประเทศ  และเพื่อใช้ในการประกอบอาหารส่งให้คนตาบอดตามบ้านของแต่ละราย

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ด้วยการส่งทางไปรษณีย์ให้สำนักงานโครงการฯ  เลขที่๗/๓๓๔  หมู่๑๓  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  ๑๑๑๑๐  และขอให้ท่านแจ้งที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน  โดยทางสมาคมจะได้ออกใบสำคัญการรับบริจาคสิ่งของพร้อมด้วยหนังสือตอบขอบคุณจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

๒. ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารเลี้ยงคนตาบอด  จัดซื้อถุงยังชีพมอบให้คนตาบอด  และช่วยเงินสงเคราะห์ครอบครัวคนตาบอด

โดยท่านสามารถร่วมบริจาคด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นจูรี่ ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทย เลขที่บัญชี ๔๘๑ ๐ ๑๔๐๐๒ ๔  และได้โปรดนำส่งสำเนาการโอนเงินกับมายังสำนักงานโครงการฯ  เลขที่๗/๓๓๔  หมู่๑๓  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐  โดยได้โปรดระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจน  ทั้งนี้สมาคมฯจะได้ออกหนังสือตอบขอบคุณพร้อมด้วยใบเสร็จรับเงินให้ท่านไว้เป็นหลักฐาน  และจะได้จัดส่งเอกสารให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับทางสมาคมตามลำดับต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *