การเมือง

พล.อ.ประวิตร เรียกประชุม คกก. เร่งขับเคลื่อน ยศ.ด้านความมั่นคง เน้นบูรณาการทำงาน เชื่อมโยงทุกมิติ นำไปสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เป้าหมายประเทศชาติมั่นคง ปชช.มีความสุข ปลอดโควิด-19

เมื่อ 16 เม.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้ เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คกก.บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบ คำสั่ง นรม.แต่งตั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม. เป็นประธาน คกก.ภายใต้กลไกสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ คกก.บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เมื่อ13มี.ค.63 และมีการพิจารณาเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงานของ คกก.บูรณาการขับเคลื่อนฯ เพื่อผลักดันให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่ง สมช.มีการเตรียมแผนงานรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงให้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และเชื่อมโยง กับ คกก.ขับเคลื่อนแผนย่อยฯทุกด้าน (5 คณะ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้ครอบคลุม แนวทางการพัฒนา (แผนระดับที่ 3) รวมถึงให้มีการรายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำว่า งานด้านความมั่นคงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน มีเป้าหมายสำคัญ คือประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข และยั่งยืน จึงขอให้ คกก.และทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ อย่างแท้จริง สำหรับสถานการณ์โควิด-19เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน เพราะกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงต้องมีแผนงาน และปฏิบัติงานให้ครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกัน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *