การตลาด,  การเมือง,  เกษตร

ทช. ชวนสนับสนุนสินค้าจากทะเลสด ชาวเลบ้านราไวย์

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) เข้าพบกลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ ม.๒ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามคำสั่ง จ.ภูเก็ตที่ ๑๙๐๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง “ปิดสถานที่และกำหนดมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ จังหวัดภูเก็ต” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์คุ้มครองและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้แทนชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ว่า ตามที่ได้รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคจากภาครัฐ เพื่อบรรเทาความขาดแคลนเบื้องต้น เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการครองชีพ กลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ซึ่งมีอาชีพประมงเพียงด้านเดียวไม่มีอาชีพเสริม

ขณะนี้ประสบปัญหาขายปลาไม่ได้ เกิดการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับคำแนะนำจากหลายภาคส่วน

มูลนิธิชุมชนไทย ตัวแทนชาวนายโสธรและพันธมิตร ให้นำปลาที่จับได้มาแปรรูปเป็นปลาเค็มตากแห้งก่อให้เกิดแนวคิด “อาหารทะเลแลกข้าวสาร”

จึงได้ร่วมมือช่วยกันทำปลาเค็มตากแห้งเพื่อส่งไปแลกกับข้าวสาร โดยในงวดแรกตั้งเป้าหมายการผลิต ๓,๐๐๐ กก. นำไปจัดส่งให้กับเครือข่ายชาวนายโสธร ๑,๕๐๐ กก. และกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ ๑,๕๐๐ กก.

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนปลาเค็มตากแห้ง ๑ กก. แลกเปลี่ยนข้าวสาร ๔ กก. เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนของสังคมไทยให้เข้มแข็ง และกำลังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” อย่างหนึ่งของชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ต่อไป

ในการนี้ กรม ทช. จึงได้ประสานกับผู้แทนกลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ นำข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ขยายโอกาสในการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางเว็บไซต์กรม ทช. อีกทางหนึ่ง

สนใจผลิตภัณฑ์ชุมชนชายฝั่ง click มาที่ฝากร้าน สินค้าจากทะเล Online by ทช. https://www.dmcr.go.th/miniprojects/149/39543/

หรือสามารถติดต่อโดยตรงในพื้นที่ได้ที่
๑. ประธานกลุ่มชาวเลบ้านราไวย์ นายหงีม ดำรงเกษตร โทร ๐๘ ๙๖๕๑ ๗๘๙๒
๒. นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ นายอรุณ โสฬส โทร ๐๘ ๙๖๕๑ ๗๘๙๒
๓. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต โทร ๐ ๗๖๓๙ ๓๕๖๖ และ ๐๙ ๘๕๔๒ ๔๕๐๓

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *