การศึกษา,  กีฬา,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

“ศึกษา” เตรียมจับมือ” การท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งลูกเสือมัคคุเทศก์ ส่งต่อการท่องเที่ยวจิตอาสา!!

“ศึกษา” เตรียมจับมือ”การท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งลูกเสือมัคคุเทศก์ ส่งต่อการท่องเที่ยวจิตอาสา!!

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ” และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา” ลงนาม MOU 17 กันยายน 2562 นี้ เพื่อร่วมมือตั้งหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว มั่นใจ เยาวชนที่จะมาร่วมโครงการมัคคุเทศก์ในครั้งนี้ สามารถเป็นผู้นำ และเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคต

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า “เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญ  และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตน สังคมและชุมชนได้ทุกมิติ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น โดยได้น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อช่วยสร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชน อีกทั้ง ได้จัดตั้งหน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทย

ซึ่งจะมีกำหนดการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ” โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ซึ่งต่อไปการจัดกิจกรรมลูกเสือควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งยังต้องเพิ่มทักษะชีวิตให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกเสือไทยมีมั่นใจในตัวเอง กล้าที่จะแสดงออก รวมทั้งใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนำต่อยอดพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต” รมช.ศธ.กล่าวในที่สุด

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *