การศึกษา,  ประชาสัมพันธ์,  เยาวชน

สถาบันวิทยสิริเมธี ร่วมกับ สถาบันวิจัยมักซ์พลังค์ฯ ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวัสดุขั้นสูงและวิทยาศาสตร์พลังงาน พร้อมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ศ.ดร.แคทธาริน่า แลนด์เฟสเตอร์ (ProfDrKatharina Landfester) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมักซ์พลังค์ สำหรับพอลิเมอร์ (Max Planck Institute for Polymer Research :MPIPประเทศเยอรมนี ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดตั้ง “Partner Laboratory” ห้องปฏิบัติการงานวิจัยที่สถาบันวิทยสิริเมธี อันจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน โดยเฉพาะงานวิจัยด้านวัสดุขั้นสูงและวิทยาศาสตร์พลังงาน (Advanced Materials and Energy Sciences) นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5 ของสำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ภายใต้ชื่องาน “The MSEMax Planck Symposium” เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักวิจัยได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยร่วมกันกับสถาบันชั้นเลิศในระดับสากล  ตลอดจนสร้างเครือข่าย และความร่วมมือเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง ขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

Please follow and like us:
error0
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *