www.plewseengern.com,  การศึกษา,  การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม,  สังคม

มช. พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐฯ ประกาศลดค่าเทอม 50%

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก วันที่ 24 กรกฎาคม 2564  พร้อมช่วยเหลือนักศึกษาตามนโยบายรัฐบาล ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% โดยขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาจนถึง 30 กันยายน 2564 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนในการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่น พิจารณาลดค่าเทอม ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2564 เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน

จากมาตรการการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานี้ จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองได้อย่างมาก ซึ่งเป็นอีกมาตรการเร่งด่วนที่มหาวิทยาลัยพร้อมดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างแท้จริง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *