สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาทั่วประเทศ พร้อมเปิดเวทีลงนามความร่วมมือ 8 ภาคีเครือข่าย หวังสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรไทย  

สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยเป็นการผนึกความร่วมมือภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสิน  เพื่อส่งเสริมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ประธานการดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง”  เป็นโครงการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 8 องค์กร ประกอบด้วย สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)  และธนาคารออมสิน  เพื่อเป็นการผนึกกำลังและขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ฯ ได้อย่างมั่นคงและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้  ในวันนี้ทาง สทบ. ได้จัดการลงนามความร่วมกับภาคีเครือข่ายขึ้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกต้นไม้พร้อมกันของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ  โดยกำหนดไว้ในวันกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จะเป็นวันครบรอบ 19 ปีกองทุนฯ และก้าวสู่ปี 20 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดโอกาสให้ทุกกองทุนได้ร่วมกันสร้างสินทรัพย์ให้กับแผ่นดิน โดยการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกต้นไม้ร่วมกัน ที่ผ่านมาการดำเนินโครงการฯ ได้นำร่องที่จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อต้นเดือนธันวาคม โดยได้มอบกล้าไม้มีค่าแก่ผู้แทนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปแล้ว 6,000 ต้น  

พร้อมกันนี้ยังได้เปิดการฝึกอบรมโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยมีประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้บริหารและพนักงานของทั้ง 8 หน่วยงาน ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อการบริหารจัดการเรือนเพาะชำกล้าไม้พันธุ์ดี การดูแลรักษา และหัวข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ โดยกรมป่าไม้  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หัวข้อการสร้างเครือข่ายต้นไม้ร่วมพัฒนา แนวทางการสร้างรายได้จากโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  หัวข้อการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก คาร์บอนเครดิต โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก  การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และธนาคารออมสิน  ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ

“โครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา” เป็นโครงการที่ให้สมาชิกกองทุนฯ  ได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นป่าประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์  ด้วยทางกองทุนหมู่บ้านฯ มีสมาชิกกองทุนฯ ทั่วประเทศกว่า 10 ล้านคน ที่จะเป็นกำลังในการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกองทุนฯ  และประชาชนในพื้นที่อีกด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กล่าวในที่สุด

นายนที  ขลิบทอง ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ก่อตั้งมา 18 ปี มีการตั้งกองทุนฯ รวมกว่า 70,000 กองทุนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปลูกต้นไม้ผ่านโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวคิด ต้นไม้ยั่งยืน กองทุนมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ให้เต็มแผ่นดินให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการสร้างสินทรัพย์แผ่นดิน คือ ต้นไม้ โดยนอกจาก “ต้นไม้” จะสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้แล้ว ยังสามารถขยายไปสู่การเป็นสินทรัพย์ และสามารถนำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างงาน และรายได้ อาทิ อาชีพในการเพาะกล้าไม้ ทำเรือนเพาะชำ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกองทุนฯ และประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน

สทบ. ได้ผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในเบื้องต้น ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและสถาบันการเงินใน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้ตามความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาคที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกต้นไม้ของกองทุนหมู่บ้านฯ ผ่านโครงการตามแนวทางประชารัฐ และการรณรงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินการจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน หรือภาคประชาชน

ทั้งนี้ทาง สทบ. ขอประชาสัมพันธ์และเปิดรับข้อมูลความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ ทั่วประเทศ โดยสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ที่ http://smartiotdevice.ddns.net:1234/Web/register.htm โดยแบ่งเป็น ส่วน คือ 

1. ผู้ต้องการปลูกต้นไม้ สามารถระบุความต้องการกล้าไม้ เพื่อทางกองทุนฯ จะได้จัดเตรียม

และ 2. ผู้ประสงค์ทำเพาะชำกล้าไม้ ที่จะสร้างเป็นศูนย์เพาะชำกล้าไม้ เพื่อบริการแก่สมาชิกต่อไป  

โดยในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีและเปิดปฏิบัติการการอบรมกล้าไม้ และในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันขึ้นปีที่ 20 ของกองทุนหมู่บ้านฯ จะได้เชิญชวนให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เจ็ดหมื่นกว่ากองทุนทั่วประเทศ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างสินทรัพย์ และความอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดินร่วมกัน นายนที ขลิบทอง กล่าวเพิ่มเติม

Written By
More from pp
โฮมโปร คว้ารางวัลเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand 2021” ขึ้นแท่นสุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด ด้วยมูลค่ากว่า 157,036 ล้านบาท 
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” ผู้นำเรื่องบ้านครบวงจร Total Home...
Read More
0 replies on “สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้ร่วมพัฒนาทั่วประเทศ พร้อมเปิดเวทีลงนามความร่วมมือ 8 ภาคีเครือข่าย หวังสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจชุมชนและเกษตรกรไทย  ”