ประชาสัมพันธ์,  สังคม

จุฬาฯ มอบรางวัลสุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในประเทศไทยและอาเซียน ประจำปี 2564

ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” ให้แก่สุดยอดแบรนด์องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจของไทยและแบรนด์องค์กรสูงสุดในอาเซียน และรางวัลหอเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้ารับรางวัล ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ


Leave a Reply

Your email address will not be published.