เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม นำคณะคู่สมรสคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศ โดยมี ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา นางประจิตรา เธียร์ประสิทธิ์ นางชวาลี โอสถานุเคราะห์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Written By
More from pp
อนุทิน ลุยส่งเรื่อง เข้าสำนักงบประมาณ เตรียม “จ่ายค่าตอบแทน” อสม. 7 เดือน
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 พี่น้อง อสม. และอสส. ประจำหมู่บ้านได้เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมพื้นที่ภายในชุมชนให้มีความปลอดภัย พร้อมคอยให้ความรู้ทางสุขภาพ...
Read More
0 replies on “เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ”