ธนชาตประกันภัย มุ่งมั่นผลักดัน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” หวังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของคนไทย

ธนชาตประกันภัย ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบนถนนที่เกิดขึ้น จึงมุ่งสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยอันตรายและเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในพื้นที่ชุมชน เพื่อสร้างแต้มต่อให้ชุมชนก้าวสู่ถนนปลอดภัย  จับมือ กระทรวงมหาดไทยและภาคีเครือข่าย ผลักดันโครงการ  “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” เพื่อร่วมกันลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของคนไทยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในทุกช่วงเวลาที่เกิดขึ้น มีข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นว่า ในเขตพื้นที่ถนนชุมชน ถนนทางหลวงในภูมิภาคหัวเมืองจังหวัดต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยอันตรายและเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ทำให้บางครั้งผู้ประสบภัยสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สูญเสียอวัยวะกลายเป็นผู้พิการ  หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาจากถนนและสภาพแวดล้อม

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  “บริษัทฯ ใน ฐานะผู้ประกอบการด้านการประกันภัย ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยทุกคนมีส่วนสร้างได้ จึงมุ่งมั่นสร้างแต้มต่อให้กับสังคม ภายใต้โครงการ “แต้มต่อสู่ความปลอดภัย Yes, We Safe” ตั้งแต่ปี 2557 มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม ลดความสูญเสียอุบัติเหตุบนถนนสายรองในเขตพื้นที่ชุมชนต่างจังหวัดทั้งหมด 10 จุด/จังหวัด  ด้วยการติดตั้งป้ายเตือนโค้ง ป้ายหยุด ติดตั้งกระจกโค้งตามทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยง การติดหมุดสะท้อนแสง ปรับปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วบนถนน มอบไฟกะพริบ บริเวณ 4 แยกชุมชน ทาสีราวไม้หรือยางกั้นข้างถนนตรงทางโค้งอันตราย ทั้งหมดเป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่”

จังหวัดนครนายก ถือเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่อยู่ในโครงการ Safer on the Road  ของบริษัทฯ ที่ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.นครนายก) องค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ใหญ่บ้าน ได้เลือกพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดบริเวณแยกเจดีย์ทองและแยกกำนันชรา โดยทางแยกทั้ง 2 แห่งมีจุดเหมือนกันคือ กายภาพของสิ่งแวดล้อมถนน ส่งผลให้ผู้ใช้รถไม่แน่ใจว่า เส้นใดเป็นถนนหลักเส้นใดเป็นถนนรอง ไม่มีสัญญาณจราจร ผู้ขับขี่แต่ละด้านขับขี่มาด้วยความเร็วเพราะเห็นถนนว่างจึงมักเกิดอุบัติเหตุกลางสี่แยกเป็นประจำ

ส.ต. สมชาย แก้วมณี   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง นครนายก   กล่าวถึงบริเวณแยกเจดีย์ทอง ซึ่งเป็น 5 แยก  ด้านหนึ่งเป็นสะพานก่อนถึงแยกรถที่ลงจากสะพานแทบจะไม่ชะลอความเร็ว  เพราะเห็นเป็นถนนในชุมชน รถส่วนใหญ่ก็จะเร่งเครื่องเพื่อให้ผ่านจุดห้าแยกนี้ไปให้เร็วที่สุด  อุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นทันที

“ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าประชาชนขาดจิตสำนึกเรื่องวินัยจราจร  อีกทั้งกายภาพถนนไม่เหมาะสม  คนต่างพื้นที่ไม่ชำนาญเส้นทางไม่รู้ว่าสายไหนเป็นหลัก หรือสายรอง บางคนไม่ชะลอรถ บางคนชะลอรถ ไม่เปิดไฟเลี้ยว ไม่มีสัญญาณจราจร ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ง่าย  โดยหลังจากธนชาตประกันภัยมาติดตั้งป้ายเตือนริมถนนทางรอง ทาสีขาวแดงให้เห็นเด่นชัด ช่วยให้ผู้ใช้ถนนระมัดระวังมากขึ้น ลดอุบัติเหตุอย่างวัดผลได้”

นายเรวัตร ชูชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม  จังหวัดนครนายก กล่าวถึงกายภาพถนนบริเวณแยกกำนันชรา ซึ่งเป็น 4 แยกว่า รถที่มาจากด้านหนึ่งเมื่อจะถึง 4 แยก  ถนนจะยกระดับขึ้นทำให้รถทุกคันจะต้อง “เร่งเครื่อง” เมื่อผ่านเนินดังกล่าว ทำให้มีโอกาสประสบอุบัติเหตุกลาง 4 แยกได้ง่าย ๆ เช่นกัน

“หลังจากธนชาตประกันภัย มาทำป้ายสัญญาณไฟเตือนบริเวณ 4 แยกให้ช่วยให้คนในชุมชนได้รู้ว่าเส้นนี้คือถนนเส้นรองที่จะต้องมองดูรถจากเส้นหลัก  ส่วนรถจากเส้นหลักที่จะเร่งเครื่องก่อนผ่านสี่แยก จะมองเห็นสีขาวแดงที่ทาไว้บริเวณสะพานตรงสี่แยกดังกล่าว ช่วยให้คนขับรถได้ระมัดระวังมากขึ้น จึงช่วยลดอุบัติเหตุบาดเจ็บและตายได้”

นายสันติภาพ นาคะเกษียร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครนายก  กล่าวถึง 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากธนชาตประกันภัยได้เข้ามาทำงานเรื่องความปลอดภัยบนถนนเส้นรองในชุมชน นับเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ และคนต่างพื้นที่ที่ต้องใช้ถนนทั้ง 2 แยกดังกล่าวอย่างมาก โดยมีตัวเลขสถิติดังนี้

ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง 3 ปี (ปี ‪2559-2561‬) ก่อนดำเนินการปรับแก้ไขจุดเสี่ยง

1. แยกเจดีย์ทอง เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง บาดเจ็บ 7 ราย ผู้เสียชีวิต 2 ราย

2. แยกกำนันชรา เกิดอุบัติเหตุ 8 ครั้ง บาดเจ็บ 5 ราย ผู้เสียชีวิต 3 ราย

หลังดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง

1. แยกเจดีย์ทอง เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 4 ราย ผู้เสียชีวิต 0 ราย

2.แยกกำนันชรา เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 ราย ผู้เสียชีวิต 0 ราย

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า  นับจากนี้เป็นต้นไป ธนชาตประกันภัยจะเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น โดยร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)  เปิดโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ให้ชุมชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน นำเสนอโครงการวิเคราะห์แก้ไขจุดเสี่ยงในชุมชนของตน โดยใช้หลักการประเมินจากปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม เน้นให้ชุมชนสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ เป็นการเสนอพื้นที่ผ่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของโครงการ

จากนั้น การขับเคลื่อนโครงการจะดำเนินงานผ่านเครือข่ายชุมชนตั้งแต่ ระดับ “นายอำเภอ” ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ทำหน้าที่ผลักดันให้ชุมชนระดับ “ตำบล” มี บทบาทร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ของตน โดย ศปถ.จังหวัด จะให้การสนับสนุน ตลอดจนให้คำปรึกษาและกำกับติดตามการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และเมื่อชุมชนนำเสนอผลงานของตนเองเข้ามาแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือกผลงาน ซึ่งหากชุมชนใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก   ธนชาตประกันภัยจะประสานกับภาคีเครือข่ายและชุมชนเพื่อเข้าพื้นที่และร่วมกันแก้ไขปัญหาลดจุดเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนต่อไป

“ธนชาตประกันภัย  มุ่งหวังให้ โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”.มีส่วนช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของคนไทย  โดยตั้งเป้าภายใน 3 ปี จะต้องแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนให้ได้ 30 จุดทั่วประเทศ ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากบริษัทฯ 10 ล้านบาท” นายพีระพัฒน์ กล่าว

Written By
More from pp
ไทยสมายล์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ฮีโร่ โตเกียวพาราลิมปิก 2020
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสายการบินไทยสมายล์ ได้ให้การต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคลากร จำนวน 128 ท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการแข่งขันกีฬาคนพิการ “พาราลิมปิกเกมส์...
Read More
0 replies on “ธนชาตประกันภัย มุ่งมั่นผลักดัน โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” หวังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของคนไทย”