รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) สร้างโอกาสแก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาระดับม.ต้นได้เรียนต่อ ๑๐๐%

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. บริเวณโถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ   (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนต่อเนื่องกับโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับ ม.ต้นที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในสายอาชีพผ่านโครงการ “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ (ม.๓) ได้เรียนต่อ ๑๐๐% เป้าหมายสถานศึกษาอาชีวะศึกษารัฐและเอกชน จำนวน ๑๗๐ แห่ง ทั่วประเทศ

แบ่งเป็นระยะที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘๘ แห่ง ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖-๒๕๗๔ จำนวน ๘๒ แห่ง เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชน จำนวน ๑๑๗,๔๘๐ คน รวมทั้งเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม เสมอภาคและเท่าเทียมกันตามนโยบายรัฐบาลในการไปสู่เป้าหมายประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเป็นธรรมในการศึกษา โดย “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

โอกาสนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้แก่ ตัวแทนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ คือ นายภูมิรพี ช้างน้ำ และผู้ปกครอง และตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง คือ นางสาวศศิกาน อุดมกัลยาและผู้ปกครอง เข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วย

นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามถึงผลการดำเนินโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) พร้อมชื่นชมเป็นโครงการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ตลอดจนนักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา ได้เข้าถึงโอกาสทางด้านการศึกษาสายอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำให้มีการดำเนินการต่อเนื่องและเร่งนำเด็กและเยาวชนที่ตกหล่นหรือหลุดจากระบบการศึกษาและขาดโอกาสทางการศึกษาเข้ามาเข้าร่วมโครงการนี้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงผ่านระบบการศึกษา รวมทั้งให้มีการพิจารณาเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษากับของ กศน. และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือระบบออนไลน์มาสนับสนุนการศึกษาเพื่อเกิดการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบายรัฐบาล

พร้อมกันนี้ ตัวแทนเด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้สามารถเข้าถึงการศึกษาผ่านโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ซึ่งจะทำให้มีความรู้จบออกมาแล้วมีงานทำสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้


0 replies on “รัฐบาลขับเคลื่อนโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) สร้างโอกาสแก่นักเรียนที่ตกหล่นจากระบบการศึกษาระดับม.ต้นได้เรียนต่อ ๑๐๐%”