การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2565 โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับคณะทำงานตามกรอบความร่วมมือเอเปค โดยจะมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมการประชุมระดับสูงหรือการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนกันยายน 2565 ต่อไป

ข้อมูลพื้นฐานการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF)

การเสริมพลังทางเศรษฐกิจของสตรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน การประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ (APEC Women and the Economy Forum: WEF) เป็นกลไก
ในการเสริมพลังสตรีและเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเปค นำไปสู่การพัฒนามนุษย์มากขึ้น ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ลดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีแนวโน้มในการลงทุนด้านโภชนาการ สุขภาพ และการศึกษาของเด็กมากขึ้น

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565

แผนการจัดการประชุมเอเปคด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565

  1. การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ (Policy Partnership on Women and the Economy : PPWE) ครั้งที่ 1 : วันที่ 15-16 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 2 : เดือนสิงหาคม 2565
  2. การประชุมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ (Public Private Dialogue on Women and the Economy: PPDWE) : เดือนสิงหาคม 2565
  3. การประชุมระดับสูงสำหรับผู้กำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ (High Level Policy Dialogue on Women and the Economy: HLPDWE) : เดือนกันยายน 2565


Written By
More from pp
คปภ. มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อช่วยกลุ่มอาสารักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเฝ้าระวังจากการบุกรุกของช้างป่า ในพื้นที่สาลิกาและนาหินลาด จังหวัดนครนายก
Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)...
Read More
0 replies on “การประชุมหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในระบบเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1”