“จุรินทร์” เข้ม! สั่งพาณิชย์ทุกจังหวัด ติดตาม-ตรวจสอบ ราคาสินค้าทั้งหน้าโรงงานและขายส่ง ขายปลีก พบฉวยโอกาสขึ้นราคาค้ากำไรเกินควรขอประชาชนช่วยแจ้ง 1569 !!!

29 มิถุนายน 2565 เวลา 8.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่าง Work from home อยู่นี้ มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนจึงได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ติดตามนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนเกี่ยวกับราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยสั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์กำชับให้หน่วยงานเกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าทั้งราคาหน้าโรงงาน ราคาขายส่ง ขายปลีกและให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดติดตามราคาและภาวะสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดอย่างใกล้ชิดทุกวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ร้านค้าปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

เพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเข้าข่ายค้ากำไรเกินควร  รวมถึงไม่ให้มีการกักตุนสินค้า หากไม่ปฏิบัติตามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการดูแลราคาสินค้าและบริการระดับจังหวัดกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และให้รายงานผลการปฏิบัติการให้ทราบทุกวันต่อไป

ทางด้านนายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนว่าจากข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้น เพื่อให้การดำเนินการในการติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิด การกำกับดูแลการปิดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจนและห้ามจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควรตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพจึงบันทึกสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. จัดชุดเจ้าหน้าที่ตรวจติดตามสถานการณ์ราคา ภาวะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน พร้อมสร้างความเข้าใจในการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการจำหน่ายและป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินสมควร

โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในพื้นที่ และปรากฏตามสื่อ หรือมีเรื่องร้องเรียน ให้ถือเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ 2. รายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ หรือผลการดำเนินคดี (ถ้ามี) กรณีมีข้อร้องเรียนการกระทำความผิดหรือพบการกระทำความผิด ขอให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วตามแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบทันที 3. ขอให้รายงานผลการติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคเป็นประจำทุกวัน

“พาณิชย์จังหวัดและสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการติดตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดท่านได้กำชับให้ติดตามและตรวจตราอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกเอาเปรียบหรือเกิดการฉวยโอกาสเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังให้พาณิชย์จังหวัดคอยลงพื้นที่ติดตามสอบถามแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อให้นโยบายประสบความสำเร็จอย่างดีด้วย” รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว


Written By
More from pp
0 replies on ““จุรินทร์” เข้ม! สั่งพาณิชย์ทุกจังหวัด ติดตาม-ตรวจสอบ ราคาสินค้าทั้งหน้าโรงงานและขายส่ง ขายปลีก พบฉวยโอกาสขึ้นราคาค้ากำไรเกินควรขอประชาชนช่วยแจ้ง 1569 !!!”