การเมือง

นายกฯ มั่นใจ กลไกตรวจสอบการใช้เงิน

นายกรัฐมนตรีชี้แจงนโยบายเกษตรปลอดภัย ภาษียาสูบ การบริหารจัดการน้ำ การดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเรื่องกลไกตรวจสอบการใช้เงิน โดยระบุว่า

รัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายเกษตรปลอดภัยและการกำจัดสารพิษ โดยคำนึงถึงพี่น้องเกษตรเป็นหลักในการหาวัสดุชนิดอื่นมาทดแทน และต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน ส่วนประเด็นภาษียาสูบ ขณะนี้มีคณะกรรมการศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการนำยาสูบที่จะต้องขายให้กับบริษัทผลิตบุหรี่ในประเทศ แต่กลับนำไปทำเป็นยาเส้นขายเป็นบุหรี่แล้ว ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาสูบ

สำหรับการบริหารจัดการน้ำ รัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยงาน สทนช. ขึ้นมาเพื่อดูแลบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศใน 13 ลุ่มน้ำ ทั้งการจัดทำแหล่งกักเก็บน้ำ น้ำบาดาล แยกประเภทการใช้น้ำ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาดีขึ้นกว่าเดิมถึง 4 เท่า และจะทำให้ดีขึ้นอีกเพราะอยู่ในแผนงานที่ต้องขับเคลื่อนในอนาคต เพราะน้ำคือชีวิต และเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการ

พร้อมยืนยันดูแลขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนพิเศษ ครอบคลุมคนทำงานทั้ง 3 ส่วน คือ ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงาน และอาสาสมัคร

ที่ผ่านมารัฐบาลตั้งใจแก้ในทุกปัญหาจนขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง โดยไม่ได้มุ่งจะใช้เงินเพียงอย่างเดียว ขอให้มั่นใจกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานทั้ง สตง. ปปง. ปปช. ปปส. คณะกรรมการต่าง ๆ หรือรัฐสภาที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด รวมถึงการเสนอโครงการต่าง ๆ จะต้องผ่านกลไกของพื้นที่ และต้องมีการพิจารณาการตั้งกรอบวงเงินมาก่อนทั้งสิ้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *