ประกันสังคม,  แรงงาน

ประกันสังคม แจ้งยอดจ่ายเงินว่างงานเหตุสุดวิสัย กว่า 3 พันล้านบาทแล้ว

ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 สำนักงานประกันสังคมได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบทำให้ว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้มีการจ่ายเงินกรณีว่างงาน จากเหตุสุดวิสัยเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 706,633 ราย เป็นเงิน 3,997.550 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2563) และคาดว่าจะมีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิกรณีว่างงาน อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินว่างงานให้แก่ผู้ประกันตนอย่างเร็วที่สุด

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้นายจ้างกรอกแบบฟอร์มรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่าน e-form ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ด้วย เพื่อระบบจะประมวลผลจับคู่ความถูกต้องของข้อมูลแล้วส่งให้หน่วยปฏิบัติวินิจฉัยจ่ายเงินว่างงานและโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน ภายใน 3 วันทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *